Tütünde Toz Oraný, Sertleþme Durumu Çok Deðerlidir...

Adýyaman Tütünü Özellikleri

Adýyaman tütünü genellikle koyu sarý renkte olur. Genellikle dememizin nedeni bu kuralýn deðiþebilir olmasýndan kaynaklanmasýndandýr.

Tütün taze ise liflerinin arasýnda yeþil renkli olanlar bulunabilir. Adýyaman tütününün çok sarý olmasý onun kükürt oranýnýn fazla olduðunu gösterir. Adýyaman tütününün iyisinin bir özelliði daha vardýr ki bu çok önemlidir. Tütün sertleþmiþ hatta neredeyse taþlaþmýþ olmamalýdýr.

Tütünlerde genel olarak aranýlan özellikler Adýyaman tütününde de aranýr. Tütünün kalitesinin bir baþka göstergesi toz oranýdýr. Genellikle bu oran çuvallanmýþ tütünün dibine çöken orandýr. 

Online Sipariş Hattı
Telefon